Elementary   High School
8:45 AM First Bell   8:25 Warning Bell
8:50 AM Start of day bell   8:30 Start of day bell
8:50 – 10:35 Classes   8:30 – 9:30 Period 1
10:35 – 10:55 Recess   9:30 End of Class bell
10:35 Recess starts bell   9:35 Start of class bell
10:50 Warning Bell   9:35 – 10:35 Period 2
10:55 End of recess bell   10:35 End of Class bell
10:55 – 12:15 Classes   10:40 Start of class bell
12:15 Lunch Bell   10:40 – 11:40 Period 3
12:40 Outside/Gym bell   11:40 End of Class bell
1:10 Warning Bell    11:45 Start of class bell
1:15 Lunch is over bell   11:45 – 12:15 Period 4
1:15 – 2:15 Period 4   12:15 Lunch Bell
2:15 Class change bell   1:10 Lunch End Warning
2:20 Class start bell   1:15 Start of class bell
2:20 – 3:25 Period 5   1:15 -2:15 Period 5
3:25 Dismissal Bell   2:15 End of Class bell
      2:20 Start of class bell
      2:20 – 3:20 Period 6
      3:25 Dismissal Bell